Những ngôi nhà hoàng dạo – Nhà 2

  • Cung chủ: Kim Ngưu
  • Hành tinh chủ quản: Sao Kim
  • Từ khóa: Giá trị
  • Nhà của: Vật chất

Nhà 2 liên quan đến tất cả mọi thứ trong lĩnh vực tài chính và của cải (trừ bất động sản) của bạn, cũng như là thái độ của bạn đối với sự sở hữu vất chất. Nhà 2, cùng với nhà 610, là các nhà có liên quan đến sự nghiệp của bạn. Cung hoàng đạo nằm ở đỉnh và hành tinh nằm ở nhà 2 sẽ giúp bạn xác định công việc có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất, tuy nhiên đây cũng không nhất thiết là công việc sẽ khiến bạn hạnh phúc nhất. Ngoài việc kiếm tiền, nhà 2 cũng chỉ ra cách bạn tiêu tiền, tích luỹ, tiết kiệm tiền và giá trị của đồng tiền trong mắt bạn.

Nhà 2 là một nhà nối tiếp (succedent), và công việc của nhà nối tiếp là củng cố và ổn định nhà góc (angular) đến trước nó – nhà 1. Và do nhà 1 là nhà của tính cá nhân, nhà 2 thể hiện sự ảnh hưởng của của cải vật chất tới giá trị bản thân bạn. Cách bạn coi trọng bản thân, cũng như là chuẩn mực đạo đức của bạn đều được thể hiện ở đây.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục