Dự báo tương lai theo thời gian-Thi Đại Học

Biểu đồ dự báo Chiêm tinh học trong tháng 6 năm 2021

Nhóm chỉ số dự báo Cảm hứng, sáng tạo và tập trung đặc biệt phù hợp cho những bạn chuẩn bị làm một dự án mới, phát triển sản phẩm mới, hay làm công việc sáng tạo… Khi chỉ số này lên cao, bạn sẽ thấy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình phát huy hiệu quả hơn mọi ngày. Bạn cũng biết lúc nào mình có khả năng tập trung cao độ, hay có tầm nhìn sáng suốt. Đó có thể cũng là những ngày bạn nổi hứng đọc một cuốn sách mới, xem một bộ phim hay, hoặc tâm trạng luôn mơ mộng cả ngày.

Biểu đồ Khả năng tai nạn!!!

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

Biểu đồ May mắn và lạc quan

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

01/06/2021 : 1.7
☿ *♃ :1.69

02/06/2021 : 1.6
☿ *♃ :1.57

03/06/2021 : 1.5
☿ *♃ :1.45

04/06/2021 : 1.3
☿ *♃ :1.34

05/06/2021 : 1.2
☿ *♃ :1.24

06/06/2021 : 1.1
☿ *♃ :1.14

07/06/2021 : 1
☿ *♃ :1.05

08/06/2021 : 1
☿ *♃ :0.96

09/06/2021 : 0.9
☿ *♃ :0.88

10/06/2021 : 0.8
☿ *♃ :0.81

11/06/2021 : 1.1
☿ *♃ :0.74
♇ ☍☿ :0.38

12/06/2021 : 1.6
☿ *♃ :0.68
♇ ☍☿ :0.94

13/06/2021 : 2.1
☿ *♃ :0.63
♇ ☍☿ :1.49

14/06/2021 : 1.6
☿ *♃ :0.58
♇ ☍☿ :0.97

15/06/2021 : 1.5
☿ *♃ :0.54
♃ □☿ :0.48
♇ ☍☿ :0.46

16/06/2021 : 1.5
☿ *♃ :0.51
♃ □☿ :0.96

17/06/2021 : 1.9
☿ *♃ :0.48
♃ □☿ :1.39

18/06/2021 : 1.7
☿ *♃ :0.46
♃ □☿ :1.23

19/06/2021 : 1.3
☿ *♃ :0.44
♃ □☿ :0.9

20/06/2021 : 1.1
☿ *♃ :0.43
♃ □☿ :0.63

21/06/2021 : 4.6
♂ △♀ :3.71
☿ *♃ :0.43
♃ □☿ :0.44

22/06/2021 : 4.2
♂ △♀ :3.43
☿ *♃ :0.43
♃ □☿ :0.31

23/06/2021 : 0.7
☿ *♃ :0.44
♃ □☿ :0.26

24/06/2021 : 0.7
☿ *♃ :0.46
♃ □☿ :0.28

25/06/2021 : 0.9
☿ *♃ :0.48
♃ □☿ :0.38

26/06/2021 : 1.1
☿ *♃ :0.51
♃ □☿ :0.56

27/06/2021 : 1.4
☿ *♃ :0.55
♃ □☿ :0.82

28/06/2021 : 1.7
☿ *♃ :0.59
♃ □☿ :1.15

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply