Dự báo tương lai theo thời gian-Thi Đại Học

Biểu đồ dự báo Chiêm tinh học trong tháng 6 năm 2021

Nhóm chỉ số dự báo Công việc trong tháng sẽ cho bạn biết thời điểm bạn cảm thấy tự tin, nắm bắt dễ dàng các cơ hội nghề nghiệp và có các phán đoán đúng đắn trong công việc. Bạn cũng sẽ biết thời điểm mình tràn đầy năng lượng cho công việc và tận dụng tốt nó để hoàn thành các dự án, các mục tiêu, tham vọng của bản thân. Lưu ý là kết quả có thể không đến ngay lúc đó nhưng sẽ mang lại kết quả sau này bạn nhé.

Biểu đồ Thành công trong công việc

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

03/06/2021 : 1.2
♃ ☍☽ :1.18

08/06/2021 : 7.3
♃ △☽ :7.32

13/06/2021 : 3.3
♃ *☽ :3.29

17/06/2021 : 4.2
♃ *♀ :4.18

18/06/2021 : 1.2
♃ *♀ :1.17

22/06/2021 : 3.6
♃ *☽ :3.58

26/06/2021 : 6.7
♃ △☽ :6.7

28/06/2021 : 1.5
☉ △♂ :1.46

Biểu đồ Động lực tham vọng và công việc

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

04/06/2021 : 0.7
☉ ⚼♂ :0.68

05/06/2021 : 1.3
☉ ⚼♂ :1.3

06/06/2021 : 1.1
☉ ⚼♂ :1.09

11/06/2021 : 2.8
♂ □☽ :2.76

13/06/2021 : 1.5
♂ □☉ :1.47

14/06/2021 : 3.5
♃ ∠♂ :0.89
♂ □☉ :2.62

15/06/2021 : 2.8
♃ ∠♂ :2.13
♂ □☉ :0.71

16/06/2021 : 2.6
♃ ∠♂ :2.64

17/06/2021 : 1.6
♃ ∠♂ :1.4
♇ ⚼♂ :0.24

18/06/2021 : 1
♃ ∠♂ :0.17
♇ ⚼♂ :0.86

19/06/2021 : 1.5
♇ ⚼♂ :1.48

20/06/2021 : 0.9
♇ ⚼♂ :0.91

28/06/2021 : 1.9
☉ △♂ :1.94

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply