Đã tính toán transit của ngày thứ 0
Đã tính toán transit của ngày thứ 1
Đã tính toán transit của ngày thứ 2
Đã tính toán transit của ngày thứ 3
Đã tính toán transit của ngày thứ 4
Đã tính toán transit của ngày thứ 5
Đã tính toán transit của ngày thứ 6
Đã tính toán transit của ngày thứ 7
Đã tính toán transit của ngày thứ 8
Đã tính toán transit của ngày thứ 9
Đã tính toán transit của ngày thứ 10
Đã tính toán transit của ngày thứ 11
Đã tính toán transit của ngày thứ 12
Đã tính toán transit của ngày thứ 13
Đã tính toán transit của ngày thứ 14
Đã tính toán transit của ngày thứ 15
Đã tính toán transit của ngày thứ 16
Đã tính toán transit của ngày thứ 17
Đã tính toán transit của ngày thứ 18
Đã tính toán transit của ngày thứ 19
Đã tính toán transit của ngày thứ 20
Đã tính toán transit của ngày thứ 21
Đã tính toán transit của ngày thứ 22
Đã tính toán transit của ngày thứ 23
Đã tính toán transit của ngày thứ 24
Đã tính toán transit của ngày thứ 25
Đã tính toán transit của ngày thứ 26
Đã tính toán transit của ngày thứ 27
Đã tính toán transit của ngày thứ 28
Đã tính toán transit của ngày thứ 29

Transit của ngày thứ 0

TRANSIT trong nhà của

Mặt trời ở trong nhà Array[0] của

Mặt trăng ở trong nhà Array[1] của

Sao Thủy ở trong nhà Array[2] của

Sao Kim ở trong nhà Array[3] của

Sao Hỏa ở trong nhà Array[4] của

Sao Mộc ở trong nhà Array[5] của

Sao Thổ ở trong nhà Array[6] của

Thiên Vương ở trong nhà Array[7] của

Hải Vương ở trong nhà Array[8] của

Diêm Vương ở trong nhà Array[9] của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trùng với Natal Mặt trời
Transit Mặt trời trùng với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trời trùng với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời trùng với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời trùng với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời trùng với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời trùng với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trời trùng với Natal Hải Vương
Transit Mặt trời trùng với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trời trùng với Natal North Node
Transit Mặt trời trùng với Natal South Node
Transit Mặt trời trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trời trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trời trùng với Natal Chiron
Transit Mặt trăng trùng với Natal Mặt trời
Transit Mặt trăng trùng với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Kim
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trăng trùng với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng trùng với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng trùng với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trăng trùng với Natal North Node
Transit Mặt trăng trùng với Natal South Node
Transit Mặt trăng trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trăng trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trăng trùng với Natal Chiron
Transit Sao Thủy trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Thủy trùng với Natal Mặt trăng
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thủy trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Thủy trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thủy trùng với Natal North Node
Transit Sao Thủy trùng với Natal South Node
Transit Sao Thủy trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thủy trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thủy trùng với Natal Chiron
Transit Sao Kim trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Kim trùng với Natal Mặt trăng
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Kim trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Kim trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Kim trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim trùng với Natal North Node
Transit Sao Kim trùng với Natal South Node
Transit Sao Kim trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Kim trùng với Natal Chiron
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Mặt trăng
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Hỏa trùng với Natal North Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal South Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Mộc trùng với Natal Mặt trăng
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Mộc trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal North Node
Transit Sao Mộc trùng với Natal South Node
Transit Sao Mộc trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Mộc trùng với Natal Chiron
Transit Sao Thổ trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Thổ trùng với Natal Mặt trăng
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Thổ trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ trùng với Natal North Node
Transit Sao Thổ trùng với Natal South Node
Transit Sao Thổ trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Chiron
Transit Thiên Vương trùng với Natal Mặt trời
Transit Thiên Vương trùng với Natal Mặt trăng
Transit Thiên Vương trùng với Natal Sao Thủy
Transit Thiên Vương trùng với Natal Sao Kim
Transit Thiên Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Thiên Vương trùng với Natal Sao Mộc
Transit Thiên Vương trùng với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Thiên Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Thiên Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Thiên Vương trùng với Natal North Node
Transit Thiên Vương trùng với Natal South Node
Transit Thiên Vương trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Chiron
Transit Hải Vương trùng với Natal Mặt trời
Transit Hải Vương trùng với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Thủy
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Kim
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Mộc
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Thổ
Transit Hải Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Hải Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Hải Vương trùng với Natal North Node
Transit Hải Vương trùng với Natal South Node
Transit Hải Vương trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Hải Vương trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Hải Vương trùng với Natal Chiron
Transit Diêm Vương trùng với Natal Mặt trời
Transit Diêm Vương trùng với Natal Mặt trăng
Transit Diêm Vương trùng với Natal Sao Thủy
Transit Diêm Vương trùng với Natal Sao Kim
Transit Diêm Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Diêm Vương trùng với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương trùng với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Diêm Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương trùng với Natal North Node
Transit Diêm Vương trùng với Natal South Node
Transit Diêm Vương trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Diêm Vương trùng với Natal Chiron
Transit Chiron trùng với Natal Mặt trời
Transit Chiron trùng với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal Sao Thủy
Transit Chiron trùng với Natal Sao Kim
Transit Chiron trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal Sao Mộc
Transit Chiron trùng với Natal Sao Thổ
Transit Chiron trùng với Natal Thiên Vương
Transit Chiron trùng với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal Diêm Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron trùng với Natal South Node
Transit Chiron trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Chiron trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron trùng với Natal Chiron
Transit Lilith trùng với Natal Mặt trời
Transit Lilith trùng với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Thủy
Transit Lilith trùng với Natal Sao Kim
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Sao Mộc
Transit Lilith trùng với Natal Sao Thổ
Transit Lilith trùng với Natal Thiên Vương
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith trùng với Natal Diêm Vương
Transit Lilith trùng với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit Lilith trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Lilith trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Lilith trùng với Natal Chiron
Transit True Node trùng với Natal Mặt trời
Transit True Node trùng với Natal Mặt trăng
Transit True Node trùng với Natal Sao Thủy
Transit True Node trùng với Natal Sao Kim
Transit True Node trùng với Natal Sao Hỏa
Transit True Node trùng với Natal Sao Mộc
Transit True Node trùng với Natal Sao Thổ
Transit True Node trùng với Natal Thiên Vương
Transit True Node trùng với Natal Hải Vương
Transit True Node trùng với Natal Diêm Vương
Transit True Node trùng với Natal North Node
Transit True Node trùng với Natal South Node
Transit True Node trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit True Node trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit True Node trùng với Natal Chiron
Transit P. of Fortune trùng với Natal Mặt trời
Transit P. of Fortune trùng với Natal Mặt trăng
Transit P. of Fortune trùng với Natal Sao Thủy
Transit P. of Fortune trùng với Natal Sao Kim
Transit P. of Fortune trùng với Natal Sao Hỏa
Transit P. of Fortune trùng với Natal Sao Mộc
Transit P. of Fortune trùng với Natal Sao Thổ
Transit P. of Fortune trùng với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trùng với Natal Hải Vương
Transit P. of Fortune trùng với Natal Diêm Vương
Transit P. of Fortune trùng với Natal North Node
Transit P. of Fortune trùng với Natal South Node
Transit P. of Fortune trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit P. of Fortune trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit P. of Fortune trùng với Natal Chiron
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trăng
Transit Vertex trùng với Natal Sao Thủy
Transit Vertex trùng với Natal Sao Kim
Transit Vertex trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Vertex trùng với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Hải Vương
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex trùng với Natal North Node
Transit Vertex trùng với Natal South Node
Transit Vertex trùng với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex trùng với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 1

TRANSIT trong nhà của

Mặt trời ở trong nhà Array[0] của

Mặt trăng ở trong nhà Array[1] của

Sao Thủy ở trong nhà Array[2] của

Sao Kim ở trong nhà Array[3] của

Sao Hỏa ở trong nhà Array[4] của