Dự báo 2013-fyzd

Đã tính toán transit của ngày thứ 0
Đã tính toán transit của ngày thứ 1
Đã tính toán transit của ngày thứ 2
Đã tính toán transit của ngày thứ 3
Đã tính toán transit của ngày thứ 4
Đã tính toán transit của ngày thứ 5
Đã tính toán transit của ngày thứ 6
Đã tính toán transit của ngày thứ 7
Đã tính toán transit của ngày thứ 8
Đã tính toán transit của ngày thứ 9
Đã tính toán transit của ngày thứ 10
Đã tính toán transit của ngày thứ 11
Đã tính toán transit của ngày thứ 12
Đã tính toán transit của ngày thứ 13
Đã tính toán transit của ngày thứ 14
Đã tính toán transit của ngày thứ 15
Đã tính toán transit của ngày thứ 16
Đã tính toán transit của ngày thứ 17
Đã tính toán transit của ngày thứ 18
Đã tính toán transit của ngày thứ 19
Đã tính toán transit của ngày thứ 20
Đã tính toán transit của ngày thứ 21
Đã tính toán transit của ngày thứ 22
Đã tính toán transit của ngày thứ 23
Đã tính toán transit của ngày thứ 24
Đã tính toán transit của ngày thứ 25
Đã tính toán transit của ngày thứ 26
Đã tính toán transit của ngày thứ 27
Đã tính toán transit của ngày thứ 28
Đã tính toán transit của ngày thứ 29

Transit của ngày thứ 0

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 3 của
Mặt trăng ở trong nhà 12 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trùng với Natal Mặt trời
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời hợp với Natal North Node
Transit Mặt trời thuận với Natal South Node
Transit Mặt trời trùng với Natal Chiron
Transit Mặt trăng trùng với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trăng bù với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trăng bù với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal North Node
Transit Mặt trăng bù với Natal South Node
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Mặt trời
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim xung yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Chiron
Transit Sao Hỏa bù với Natal Mặt trăng
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Chiron hợp với Natal Chiron
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Chiron
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex hợp với Natal North Node
Transit Vertex thuận với Natal South Node
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 1

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 3 của
Mặt trăng ở trong nhà 1 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trùng với Natal Mặt trời
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trời nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trời trùng với Natal Chiron
Transit Mặt trăng thuận với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Hải Vương
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Mặt trời
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Kim
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim xung yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Chiron
Transit Sao Hỏa bù với Natal Mặt trăng
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 2

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 3 của
Mặt trăng ở trong nhà 1 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời trùng với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trời xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trời nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trời trùng với Natal Chiron
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim xung yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa bù với Natal Mặt trăng
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Hải Vương
Transit Sao Hỏa nghịch với Natal North Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal South Node
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 3

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 2 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời bù với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời trùng với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trời xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trời nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trăng bù với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trăng hợp với Natal Thiên Vương
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim trợ yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim xung yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa bù với Natal Mặt trăng
Transit Sao Hỏa nghịch với Natal North Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal South Node
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 4

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 2 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời bù với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời trùng với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trời xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trời nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Kim
Transit Mặt trăng nghịch với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trăng trợ yếu với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trăng trợ yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Mặt trăng trợ yếu với Natal Chiron
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Mộc
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Mặt trời
Transit Sao Hỏa bù với Natal Mặt trăng
Transit Sao Hỏa nghịch với Natal North Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal South Node
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 5

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 2 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời bù với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời thuận với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trời trùng với Natal Diêm Vương
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Mặt trăng xung với Natal North Node
Transit Mặt trăng xung với Natal South Node
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal Chiron
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Mặt trời
Transit Sao Hỏa nghịch với Natal North Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal South Node
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 6

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 3 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời bù với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời thuận với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Mặt trời
Transit Sao Hỏa nghịch với Natal North Node
Transit Sao Hỏa trùng với Natal South Node
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp với Natal Mặt trời
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith thuận với Natal Mặt trời
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 7

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 3 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời thuận với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng thuận với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trăng thuận với Natal Hải Vương
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy bù với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim xung với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Kim xung với Natal Hải Vương
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Mặt trời
Transit Sao Hỏa bù với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 8

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 4 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời thuận với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trăng bù với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trăng thuận với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy bù với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim thuận với Natal Mặt trăng
Transit Sao Kim xung với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Kim xung với Natal Hải Vương
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Mặt trời
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Diêm Vương
Transit Sao Hỏa bù với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 9

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 4 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng thuận với Natal Sao Kim
Transit Mặt trăng hợp với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy bù với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim thuận với Natal Mặt trăng
Transit Sao Kim xung với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Kim xung với Natal Hải Vương
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Diêm Vương
Transit Sao Hỏa bù với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Chiron
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 10

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 4 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 5 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Mặt trăng bù với Natal North Node
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal South Node
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal Chiron
Transit Sao Kim thuận với Natal Mặt trăng
Transit Sao Kim xung với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Kim xung với Natal North Node
Transit Sao Kim xung với Natal South Node
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thổ
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Diêm Vương
Transit Sao Hỏa bù với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 11

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 5 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trăng thuận với Natal Sao Thủy
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Sao Kim thuận với Natal Mặt trăng
Transit Sao Kim xung với Natal North Node
Transit Sao Kim xung với Natal South Node
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thổ
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Diêm Vương
Transit Sao Hỏa bù với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trùng với Natal Mặt trời
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 12

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 5 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời xung yếu với Natal North Node
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal South Node
Transit Sao Thủy thuận với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thủy thuận với Natal Hải Vương
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Sao Kim xung với Natal North Node
Transit Sao Kim xung với Natal South Node
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Chiron
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thổ
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 13

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 6 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 2 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời xung yếu với Natal North Node
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal South Node
Transit Mặt trăng xung với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trăng trùng với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng thuận với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thủy xung với Natal Mặt trăng
Transit Sao Thủy thuận với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thủy thuận với Natal Hải Vương
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Sao Kim thuận với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim bù với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Chiron
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thổ
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương xung với Natal Sao Thổ
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 14

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 6 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời thuận với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời xung yếu với Natal North Node
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal South Node
Transit Mặt trăng hợp với Natal Sao Kim
Transit Mặt trăng thuận với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy xung với Natal Mặt trăng
Transit Sao Thủy thuận với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thủy thuận với Natal Hải Vương
Transit Sao Thủy hợp với Natal North Node
Transit Sao Thủy thuận với Natal South Node
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim thuận với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim bù với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Chiron
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thổ
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 15

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 6 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời thuận với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời xung yếu với Natal North Node
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal South Node
Transit Mặt trăng xung với Natal Mặt trời
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Sao Kim
Transit Mặt trăng bù với Natal North Node
Transit Mặt trăng hợp yếu với Natal South Node
Transit Mặt trăng xung với Natal Chiron
Transit Sao Thủy trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Thủy xung với Natal Mặt trăng
Transit Sao Thủy hợp với Natal North Node
Transit Sao Thủy thuận với Natal South Node
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Thổ
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim thuận với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim bù với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 16

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 7 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời thuận với Natal Sao Kim
Transit Mặt trăng trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal North Node
Transit Mặt trăng trợ yếu với Natal South Node
Transit Sao Thủy trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy hợp với Natal North Node
Transit Sao Thủy thuận với Natal South Node
Transit Sao Thủy trùng với Natal Chiron
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Thổ
Transit Sao Kim xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Kim thuận với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Kim bù với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Hỏa trùng với Natal Thiên Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Vertex trùng với Natal Chiron

Transit của ngày thứ 17

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 7 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời thuận với Natal Sao Kim
Transit Mặt trời hợp với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trăng bù với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trăng thuận với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trăng thuận với Natal Hải Vương
Transit Sao Thủy trùng với Natal Mặt trời
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thủy nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thủy trùng với Natal Chiron
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Thổ
Transit Sao Kim xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 18

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 8 của
Sao Thủy ở trong nhà 3 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trăng bù với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thủy xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thủy nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thủy trùng với Natal Chiron
Transit Sao Kim nghịch với Natal Sao Thổ
Transit Sao Kim xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 19

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 8 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thủy xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy bù với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thủy trùng với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thủy xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thủy nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Kim xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 20

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 9 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng xung với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy bù với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thủy thuận với Natal Thiên Vương
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 21

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 9 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời xung yếu với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy bù với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thủy thuận với Natal Thiên Vương
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Hỏa xung với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 22

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 10 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trăng hợp với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thủy thuận với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Hải Vương
Transit Sao Kim trùng với Natal Sao Thủy
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 23

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 10 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Hải Vương
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 24

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 11 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng hợp với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trăng bù với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy hợp yếu với Natal Sao Thủy
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal Hải Vương
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Sao Kim
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 25

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 11 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng nghịch với Natal Hải Vương
Transit Sao Thủy xung yếu với Natal North Node
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal South Node
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Sao Kim
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 26

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 12 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trời trợ yếu với Natal Sao Thủy
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Hải Vương
Transit Mặt trăng nghịch với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy thuận với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy xung yếu với Natal North Node
Transit Sao Thủy trợ yếu với Natal South Node
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Sao Kim
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 27

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 12 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Sao Hỏa
Transit Mặt trời bù với Natal North Node
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal South Node
Transit Sao Thủy thuận với Natal Sao Kim
Transit Sao Kim hợp yếu với Natal Sao Kim
Transit Sao Kim bù với Natal Sao Mộc
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Sao Kim
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 28

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 1 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Mặt trời hợp với Natal Mặt trăng
Transit Mặt trời bù với Natal North Node
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal South Node
Transit Mặt trăng hợp với Natal Sao Thổ
Transit Mặt trăng bù với Natal Thiên Vương
Transit Sao Thủy thuận với Natal Sao Kim
Transit Sao Thủy hợp với Natal Sao Mộc
Transit Sao Kim bù với Natal Sao Mộc
Transit Sao Hỏa hợp với Natal Sao Kim
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC

Transit của ngày thứ 29

TRANSIT trong nhà

Mặt trời ở trong nhà 4 của
Mặt trăng ở trong nhà 1 của
Sao Thủy ở trong nhà 4 của
Sao Kim ở trong nhà 3 của
Sao Hỏa ở trong nhà 6 của
Sao Mộc ở trong nhà 8 của
Sao Thổ ở trong nhà 9 của
Thiên Vương ở trong nhà 6 của
Hải Vương ở trong nhà 5 của
Diêm Vương ở trong nhà 4 của

SỰ KẾT HỢP ASPECTS

Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Mặt trời
Transit Mặt trời bù với Natal North Node
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal South Node
Transit Mặt trời hợp yếu với Natal Chiron
Transit Mặt trăng bù với Natal Sao Mộc
Transit Mặt trăng xung yếu với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thủy hợp với Natal Sao Mộc
Transit Sao Thủy xung yếu với Natal Sao Thổ
Transit Sao Kim bù với Natal Sao Mộc
Transit Sao Hỏa thuận với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc trùng với Natal Sao Mộc
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Diêm Vương
Transit Sao Mộc xung yếu với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Mộc trợ yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Sao Thổ trùng với Natal Sao Thổ
Transit Sao Thổ bù với Natal Diêm Vương
Transit Sao Thổ hợp với Natal Cung mọc/AC
Transit Sao Thổ hợp yếu với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Thiên Vương trùng với Natal Thiên Vương
Transit Hải Vương bù với Natal Mặt trăng
Transit Hải Vương trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Hải Vương trùng với Natal Hải Vương
Transit Diêm Vương xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Diêm Vương bù với Natal Sao Thổ
Transit Diêm Vương trùng với Natal Diêm Vương
Transit Diêm Vương xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Diêm Vương nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Transit Chiron hợp yếu với Natal Mặt trăng
Transit Chiron nghịch với Natal Sao Hỏa
Transit Chiron nghịch với Natal Hải Vương
Transit Chiron trùng với Natal North Node
Transit Chiron nghịch với Natal South Node
Transit Lilith bù với Natal Mặt trăng
Transit Lilith trùng với Natal Sao Hỏa
Transit Lilith trùng với Natal Hải Vương
Transit Lilith nghịch với Natal North Node
Transit Lilith trùng với Natal South Node
Transit True Node trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit P. of Fortune trợ yếu với Natal Thiên Vương
Transit Vertex xung yếu với Natal Sao Mộc
Transit Vertex bù với Natal Sao Thổ
Transit Vertex trùng với Natal Diêm Vương
Transit Vertex xung với Natal Cung mọc/AC
Transit Vertex nghịch với Natal Thiên đỉnh/MC
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply