Chỉ số cặp đôi-sdsd

Chào fyzd, bạn hãy kiểm tra kỹ phần thông sẽ hiển thị trên bản đồ sao trước khi tiếp tục

Tên sản phẩm :Chỉ số cặp đôi
Sản phẩm này cần :10 sao.
Tên hàm report :chartCoupleGraph
Trạng thái sản phẩm là :Publish
Ngày sinh =22/11/1995
Tên trên bản đồ sao :sdsd
Trạng thái giờ sinh :0
Giờ sinh :11-11
Ngày sinh :22/11/1995
Nơi sinh :Hà Nội
!!! chưa nhập long
!!! chưa nhập lat
Tên user :fyzd
Địa điểm sinh :Hà Nội
Longitude :
Latitude :
Đường dẫn :
Mã lệnh :chartCoupleGraph

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply