Các hình ảnh –

Phân bố tính chất

Tính chất Cardinal đạt Array điểm.
Tính chất Fixed đạt Array điểm.
Tính chất Mutable đạt Array điểm.

draw3DPie

Phân bố yếu tố trong bản đồ sao

Nguyên tố Nước đạt Array điểm.
Nguyên tố Lửa đạt Array điểm.
Nguyên tố Đất đạt Array điểm.
Nguyên tố Khí đạt Array điểm.

draw3DPie

Phân bố Năng lượng Cung


drawHarmonic

Phân bố Năng lượng Hành tinh


drawHarmonic

Phân bố Năng lượng Nhà

drawHarmonic


Phân bố Năng lượng Trái phải

Phân bố Phân bố Trái đạt5 điểm.
Phân bố Phân bố Phải đạt20 điểm.

draw3DPie

Phân bố Năng lượng Trên dưới

Phân bố Phân bố trên đạt16 điểm.
Phân bố Phân bố dưới đạt9 điểm.

draw3DPie

Phân bố năng lượng Quadrant

Phân bố Góc thứ I đạt1 điểm.
Phân bố Góc thứ II đạt15 điểm.
Phân bố Góc thứ III đạt7 điểm.
Phân bố Góc thứ IV đạt2 điểm.

draw3DPie

Phân bố Năng lượng Âm dương

Phân bố Dương đạt14 điểm.
Phân bố Âm đạt11 điểm.

draw3DPie

Phân bố Hành tinh theo Decant

Phân bố First Decan đạt6 điểm.
Phân bố Second Decan đạt6 điểm.
Phân bố Third Decan đạt3 điểm.

draw3DPie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply