Các hình ảnh –

Phân bố tính chất


Tính chất Cardinal đạt 15 điểm.
Tính chất Fixed đạt 5 điểm.
Tính chất Mutable đạt 11 điểm.


Phân bố yếu tố trong bản đồ sao


Nguyên tố Nước đạt 9 điểm.
Nguyên tố Lửa đạt 8 điểm.
Nguyên tố Đất đạt 6 điểm.
Nguyên tố Khí đạt 8 điểm.


Phân bố Năng lượng Cung


Cung hoàng đạo  đạt năng lượng điểm và mức hài hòa điểm.
Cung hoàng đạo Bạch Dương đạt năng lượng44.063836286616 điểm và mức hài hòa 18.29606536875điểm.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu đạt năng lượng52.597087992535 điểm và mức hài hòa -10.6898473125điểm.
Cung hoàng đạo Song Tử đạt năng lượng57.668600649472 điểm và mức hài hòa 6.2650000250001điểm.
Cung hoàng đạo Cự Giải đạt năng lượng25.565857456455 điểm và mức hài hòa -7.026881475điểm.
Cung hoàng đạo Sư Tử đạt năng lượng34.99548248791 điểm và mức hài hòa -4.3293845499999điểm.
Cung hoàng đạo Xử Nữ đạt năng lượng68.669513862382 điểm và mức hài hòa -20.6310678điểm.
Cung hoàng đạo Thiên Bình đạt năng lượng44.18256023947 điểm và mức hài hòa 22.58518659375điểm.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp đạt năng lượng48.9186159577 điểm và mức hài hòa -14.74531474375điểm.
Cung hoàng đạo Nhân Mã đạt năng lượng80.318850199775 điểm và mức hài hòa -1.9648742điểm.
Cung hoàng đạo Ma Kết đạt năng lượng17.462031948374 điểm và mức hài hòa -9.861960975điểm.
Cung hoàng đạo Bảo Bình đạt năng lượng165.47914757815 điểm và mức hài hòa -19.1076502điểm.

Phân bố Năng lượng Hành tinh


Hành tinh Mặt trời đạt năng lượng34.99548248791 điểm và mức hài hòa -4.3293845499999điểm.
Hành tinh Mặt trăng đạt năng lượng51.131714912911 điểm và mức hài hòa -14.05376295điểm.
Hành tinh Sao Thủy đạt năng lượng35.075597898943 điểm và mức hài hòa -13.1546097điểm.
Hành tinh Sao Kim đạt năng lượng35.346048191576 điểm và mức hài hòa 18.068149275điểm.
Hành tinh Sao Hỏa đạt năng lượng28.516109036862 điểm và mức hài hòa 0.37395747500002điểm.
Hành tinh Sao Mộc đạt năng lượng36.9348090274 điểm và mức hài hòa 18.202576điểm.
Hành tinh Sao Thổ đạt năng lượng34.924063896747 điểm và mức hài hòa -19.72392195điểm.
Hành tinh Thiên Vương đạt năng lượng27.594536051028 điểm và mức hài hòa -10.04865375điểm.
Hành tinh Hải Vương đạt năng lượng22.623313416376 điểm và mức hài hòa -1.518174675điểm.
Hành tinh Diêm Vương đạt năng lượng26.855963198165 điểm và mức hài hòa -6.73677765điểm.
Hành tinh Chiron đạt năng lượng40.1308017 điểm và mức hài hòa 12.842304875điểm.
Hành tinh Lilith đạt năng lượng55.4858891 điểm và mức hài hòa 6.9715086điểm.

Phân bố Năng lượng Nhà


Nhà 0 đạt năng lượng điểm và mức hài hòa điểm.
Nhà 1 đạt năng lượng57.668600649472 điểm và mức hài hòa 18.29606536875điểm.
Nhà 2 đạt năng lượng25.565857456455 điểm và mức hài hòa -10.6898473125điểm.
Nhà 3 đạt năng lượng17.497741243955 điểm và mức hài hòa 6.2650000250001điểm.
Nhà 4 đạt năng lượng68.629456156866 điểm và mức hài hòa -7.026881475điểm.
Nhà 5 đạt năng lượng61.720359188942 điểm và mức hài hòa -4.3293845499999điểm.
Nhà 6 đạt năng lượng110.77006164377 điểm và mức hài hòa -20.6310678điểm.
Nhà 7 đạt năng lượng18.4674045137 điểm và mức hài hòa 22.58518659375điểm.
Nhà 8 đạt năng lượng17.462031948374 điểm và mức hài hòa -14.74531474375điểm.
Nhà 9 đạt năng lượng94.36360849121 điểm và mức hài hòa -1.9648742điểm.
Nhà 10 đạt năng lượng71.115539086944 điểm và mức hài hòa -9.861960975điểm.
Nhà 11 đạt năng lượng58.95336689756 điểm và mức hài hòa -19.1076502điểm.

Phân bố Năng lượng Trái phải


Phân bố Phân bố Trái đạt 5 điểm.
Phân bố Phân bố Phải đạt 20 điểm.


Phân bố Năng lượng Trên dưới


Phân bố Phân bố trên đạt 16 điểm.
Phân bố Phân bố dưới đạt 9 điểm.


Phân bố năng lượng Quadrant


Phân bố Góc thứ I đạt 1 điểm.
Phân bố Góc thứ II đạt 15 điểm.
Phân bố Góc thứ III đạt 7 điểm.
Phân bố Góc thứ IV đạt 2 điểm.


Phân bố Năng lượng Âm dương


Phân bố Dương đạt 14 điểm.
Phân bố Âm đạt 11 điểm.


Phân bố Hành tinh theo Decant


Phân bố First Decan đạt 6 điểm.
Phân bố Second Decan đạt 6 điểm.
Phân bố Third Decan đạt 3 điểm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply