Các hình ảnh –

Phân bố tính chất


Tính chất Cardinal đạt 15 điểm.
Tính chất Fixed đạt 5 điểm.
Tính chất Mutable đạt 11 điểm.


Phân bố yếu tố trong bản đồ sao


Nguyên tố Nước đạt 9 điểm.
Nguyên tố Lửa đạt 8 điểm.
Nguyên tố Đất đạt 6 điểm.
Nguyên tố Khí đạt 8 điểm.


Phân bố Năng lượng CungPhân bố Năng lượng Hành tinh


Hành tinh Mặt trời đạt năng lượng34.99548248791 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Mặt trăng đạt năng lượng51.131714912911 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Sao Thủy đạt năng lượng35.075597898943 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Sao Kim đạt năng lượng35.346048191576 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Sao Hỏa đạt năng lượng28.516109036862 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Sao Mộc đạt năng lượng36.9348090274 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Sao Thổ đạt năng lượng34.924063896747 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Thiên Vương đạt năng lượng27.594536051028 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Hải Vương đạt năng lượng22.623313416376 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Diêm Vương đạt năng lượng26.855963198165 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Chiron đạt năng lượng40.1308017 điểm và mức hài hòa điểm.
Hành tinh Lilith đạt năng lượng55.4858891 điểm và mức hài hòa điểm.

Phân bố Năng lượng NhàPhân bố Năng lượng Trái phải


Phân bố Phân bố Trái đạt 5 điểm.
Phân bố Phân bố Phải đạt 20 điểm.


Phân bố Năng lượng Trên dưới


Phân bố Phân bố trên đạt 16 điểm.
Phân bố Phân bố dưới đạt 9 điểm.


Phân bố năng lượng Quadrant


Phân bố Góc thứ I đạt 1 điểm.
Phân bố Góc thứ II đạt 15 điểm.
Phân bố Góc thứ III đạt 7 điểm.
Phân bố Góc thứ IV đạt 2 điểm.


Phân bố Năng lượng Âm dương


Phân bố Dương đạt 14 điểm.
Phân bố Âm đạt 11 điểm.


Phân bố Hành tinh theo Decant


Phân bố First Decan đạt 6 điểm.
Phân bố Second Decan đạt 6 điểm.
Phân bố Third Decan đạt 3 điểm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply