Các hình ảnh –

Phân bố tính chất


Tính chất Cardinal đạt 15 điểm.
Tính chất Fixed đạt 5 điểm.
Tính chất Mutable đạt 11 điểm.


Phân bố yếu tố trong bản đồ sao


Nguyên tố Nước đạt 9 điểm.
Nguyên tố Lửa đạt 8 điểm.
Nguyên tố Đất đạt 6 điểm.
Nguyên tố Khí đạt 8 điểm.

draw3DPie

Phân bố Năng lượng Cung


drawHarmonic

Phân bố Năng lượng Hành tinh


drawHarmonic

Phân bố Năng lượng Nhà


drawHarmonic

Phân bố Năng lượng Trái phải


Phân bố Phân bố Trái đạt 5 điểm.
Phân bố Phân bố Phải đạt 20 điểm.


Phân bố Năng lượng Trên dưới


Phân bố Phân bố trên đạt 16 điểm.
Phân bố Phân bố dưới đạt 9 điểm.


Phân bố năng lượng Quadrant


Phân bố Góc thứ I đạt 1 điểm.
Phân bố Góc thứ II đạt 15 điểm.
Phân bố Góc thứ III đạt 7 điểm.
Phân bố Góc thứ IV đạt 2 điểm.


Phân bố Năng lượng Âm dương


Phân bố Dương đạt 14 điểm.
Phân bố Âm đạt 11 điểm.


Phân bố Hành tinh theo Decant


Phân bố First Decan đạt 6 điểm.
Phân bố Second Decan đạt 6 điểm.
Phân bố Third Decan đạt 3 điểm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply